Рамковни кредити

Лимит согласно вашите потреби!

Рамковниот кредит користете го за следните типови на продукти:

 • Кредити
  • кредити за обртни средства
  • инвестициски кредити
  • кредитни линии
 • Дозволено пречекорување
 • Банкарски гаранции
 • Акредитиви

*Пресметаните износи се од информативен карактер

Поволности

Валута: МКД / ЕУР
Рок: до 180 месеци
Обезбедување: во договор со Банката

Инвестициски кредити

Реализирајте ги вашите мали и големи проекти!

 • Намена за:
  • Изградба и купување на недвижен имот
  • Набавка на опрема
  • Реконструкција и проширување на деловни објекти
  • Проектно финансирање

*Пресметаните износи се од информативен карактер

Поволности

Грејс период: до 24 месеци
Рок на отплата: до 180 месеци
Обезбедување: претходно утврден рамковен лимит или друго обезбедување прифатливо за Банката
Kаматна стапка: во зависност од Вашиот бонитет
Валута: МКД / ЕУР

Кредити за обртни средства

Најбрз начин за остварување на краткорочни цели!

 • Намена за:
  • Одржување на тековна ликвидност
  • Краткорочни зделки
 • Обезбедување:
  • Недвижен имот или подвижни предмети
  • Договор за гаранција
  • Депозит и останато обезбедување прифатливо за Банката

*Пресметаните износи се од информативен карактер

Поволности

Грејс период: до 12 месеци
Рок на отплата: до 24 месеци
Kаматна стапка: во зависност од Вашиот бонитет
Валута: МКД / ЕУР

Кредитни линии

Поволности

Искористете ги поволностите на кредитните линии и инвестирајте во:

 • Модернизација и/или проширување на бизнисот;
 • Опрема, со диверзификација во нови или постојни производствени капацитети;
 • Земјиште , градежни објекти и/или магацински простори;
 • Изградба на деловни објекти;
 • Проекти за обновливи извори на енергија и енергетската ефикасност;

Други основни средства и трајни обртни средства.

Супер брз бизнис кредит со фиксна каматна стапка

Ви овозможува купување или изградба на објект и додатни инвестиции во бизнисот или рефинасирање од други банки, обртни средства, нови машини или финансирање на Вашите тековни потреби.

*Пресметаните износи се од информативен карактер

Поволности

 • износ до 30.000 еур  
 • каматна стапка 6.40% -фиксна првата година
 • без трошоци за разгледување на барање –промотивно до 31.03.2024г.
 • рок до 5 години со вклучен грејс период од 6 месеци
 • без хипотека

Хипотекарен Бизнис Кредит

Ви овозможува инвестиции во купување или изградба на објект, нови машини и додатни инвестиции во бизнисот, рефинасирање од други банки и до 30% од износот за обртни средства, набавка на репроматеријали и трајни обртни средства.

*Пресметаните износи се од информативен карактер

Поволности

 • износ до 100.000 еур  
 • годишна каматна стапка 4.90%
 • без трошоци за разгледување на барање –промотивно до 31.03.2024г
 • рок до 10 години со вклучен грејс период од 12 месеци
 • со хипотека
ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash