Наменски кредит за инвестиција - поврат на средства од АФПЗРР со обезбедување жирант од ЈА или АД

Услови за одобрување За овој кредит може да аплицира секој македонски граѓанин кој има склучено Договор за финансиска поддршка со АФПЗРР
Износ на кредитот

До 600.000,00 мкд
(износот на кредит не смее да биде поголем од продажниот износ на профактурата  без ДДВ)

Каматна стапка 9,5% променлива, но не пониска од 9,3%
Рок на враќање До 6 месеци со вклучен грејс период од 5 месеци (рокот во кој АФПЗРР би ги рефундирала средствата од направената инвестиција)
Обезбедување
 • Жирант вработен во Јавна администрација или Акционерско друштво
Начин на плаќање
 • Месечна отплата на камата.
 • Еднократна отплата на главница на крајот на рокот
Надомест за одобрување на кредитот
 • 2% надомест за одобрување на пласман
 • 600,00 денари административен трошок за разгледување и обработка на кредитното барање
Надомест за предвремено враќање 0% на предвреме вратената главница
Предоговарање на условите 600,00 денари за промена на услови

 

 

 • Документи за потрошувачки кредит (обрасци на Банката)
 • Профактура за набавка на механизација
 • Договор  за финансиска поддршка (склучен меѓу кредитобарателот и АФПЗРР)
 • Документи за жирант (обрасци на Банката)
 • Образец  за исплата (дел од Договор за финансиска поддршка)
 • Важечки документ за лична идентификација.