Тарифа за кредитни аранжмани на физички лица

 

11.1.

Административни трошоци за разгледување и обработка на барање за пласман

 

11.1.1.

Ненаменски потрошувачки кредити

 

11.1.1.1.

Ненаменски потрошувачки кредити со валутна клаузула EUR

од 5-10 еур во денарска противвредност еднократно согласно соодветен продукт

11.1.1.2.

Ненаменски потрошувачки кредити со валутна клаузула USD

од 6 усд во денарска противвредност еднократно

11.1.1.3.

Ненаменски потрошувачки денарски кредити

од 300,00-600,00 мкд еднократно согласно соодветен продукт

11.1.2.

Наменски потрошувачки кредити

 

11.1.2.1.

Наменски потрошувачки кредити со валутна клаузула EUR

10 еур во денарска противвредност еднократно

11.1.2.2.

Наменски  потрошувачки денарски кредити

600,00 мкд еднократно

11.1.2.3.

Хипотекарни / станбени кредити

 

а)

износи до 20.000 еур

 15/20 еур во денарска противвредност еднократно

б)

износи еднакви или поголеми од 20.000 до 50.000 еур

15/30 еур во денарска противвредност еднократно

в)

износи еднакви или поголеми од 50.000 еур

15/50 еур во денарска противвредност еднократно

11.1.2.4.

Рамковни револвинг кредити

 

а)

износи до 20.000 еур

 1.200,00 мкд / 20 еур во денарска противвредност еднократно

б)

износи еднакви или поголеми од 20.000 до 50.000 еур

30 еур во денарска противвредност еднократно

в)

износи еднакви или поголеми од 50.000 еур

50 еур во денарска противвредност еднократно

11.1.2.5.

Автомобилски кредити

 

а)

износи до 20.000 еур

 1.200,00 мкд / 20 еур во денарска противвредност еднократно

б)

износи еднакви или поголеми од 20.000 до 50.000 еур

1.800,00 мкд / 30 еур во денарска противвредност еднократно

11.1.2.6.

Банкарска гаранција на физичко лице

1.230,00 мкд/ 20 еур во денарска противвредност еднократно

11.1.2.7.

Дозволено пречекорување по сметки

без провизија

11.1.2.8

Хипотекарен-конкретен од рамка со валутна клаузула                            (за клиенти со плата преку УНИБанка)

15 еур во денарска противредност еднократно        

 

11.2.

Надомест за одобрување на пласман

11.2.1.

Ненаменски потрошувачки кредити

од 0,75%-2,50% еднократно од одобрениот износ согласно соодветен продукт

11.2.2.

Наменски потрошувачки кредити

2,00% еднократно од одобрениот износ

11.2.3.

Станбени и хипотекарни кредити

од 1,25%-2,00% еднократно од одобрениот износ согласно соодветен продукт

11.2.4.

Автомобилски кредити

од 1,00% еднократно од одобрениот износ

11.2.5.

Дозволено пречекорување на сметка

трошок за меница (номинална цена)

11.2.6.

Банкарска гаранција на физичко лице

     од 0,20% месечно на износот на гаранцијата или минимум 1.200,00 мкд/ 20 еур во денарска противвредност

11.2.7.

Комисиони кредити на физички лица

По договор

 

11.3.

Надомест за администрирање на пласмани

11.3.1.

за кредити

без надомест

 

11.4.

Надомест за резервација

11.4.1.

Рамковни револвинг кредити

од 0,50% годишно на висината на одобрената рамка

11.4.2.

Дозволено пречекорување на сметка

без провизија

 

11.5.

Надомест за предвремено враќање на кредитот

11.5.1.

Ненаменски потрошувачки кредити

без провизија

11.5.2.

Наменски потрошувачки кредити

без провизија

11.5.3.

Станбени и хипотекарни кредити

  • без провизија за предвремена отплата од сопствени средства
  • 5% при рефинансирање на кредит од друга банка

11.5.4.

Автомобилски кредити

без провизија

11.5.5.

Дозволено пречекорување на сметка

без провизија

 

11.6.

Надоместоци за сервисирање на пласмани

11.6.1. Надомест за испратена прва опомена за достасани, а неизмирени обврски (доцнење од 31-45 дена) без надомест
11.6.2. Надомест за испратена втора опомена за достасани, а неизмирени обврски (доцнење од 46-60 дена) 300,00 мкд
11.6.3. Надомест за испратена трета опомена за достасани, а неизмирени обврски (доцнење над 61 ден) 600,00 мкд
11.6.4. Надомест за активирана административна забрана/согласност за ставање административна забрана на плата на жирант 300,00 мкд
11.6.5. Надомест за реактивирана административна забрана/согласност за ставање административна забрана на плата на кредитокорисник/жирант 300,00 мкд
11.6.6. Надомест за сервисирање заради неуредно враќање на обврски 2 % месечно на достасана главница повеќе од 30 дена
11.6.7. Надомест за активирање на меница 1.500,00 мкд
11.6.8. Надомест за активирање на хипотека или залог  
а) за кредитна изложеност до 3.000.000,00 мкд 3.000,00 мкд
б) за кредитна изложеност од 3.000.001,00 - 15.000.000,00 мкд 9.000,00 мкд
в) за кредитна изложеност над 15.000.001,00 мкд 15.000,00 мкд

 

11.7.

Надомест за ангажираност

11.7.1.

за кредити

2,00%

 

11.8.

Други надоместоци

11.8.1. Барање за промена на постоечки параметри по одобрен потрошувачки кредит 600,00 мкд еднократно
11.8.2. Барање за промена на постоечки параметри по одобрен станбен, хипотекарен, рамковен кредит                                                (доколку не се работи за зголемување на рок или износ) по одлука
а) износи до 20.000 еур  20 еур во денарска противвредност еднократно
б) износи еднакви или поголеми од 20.000 до 50.000 еур 30 еур во денарска противвредност еднократно
в) износи еднакви или поголеми од 50.000 еур 50 еур во денарска противвредност еднократно
11.8.3. Барање за промена на постоечки параметри по одобрена банкарска гаранција на физичко лице од 1.230,00 мкд/ 20 еур во денарска противвредност еднократно
11.8.4. Барање за промена на постоечки параметри по одобрено дозволено пречекорување на сметка  300,00 мкд еднократно
11.8.5. Потврда за состојба на долг 500,00 мкд 
11.8.6. Потврда за измирен долг 300,00 мкд 
11.8.7. Изјава за согласност за втор ред хипотека 1.500,00 мкд
11.8.8. Изјава за делумно ослободување на залог (хипотека) 500,00 мкд 
11.8.9. Останати потврди/изјави/согласности неспоменати во тарифата 300,00 мкд 
11.8.10. Копија од документ од Банката 50,00 мкд по страна

 

11.9.

Трошок за проценка на вредноста на недвижен имот за потребите на разгледување на кредитно барање

 

11.9.1.

Проценка на:

 

a)

Станови

2.000,00 мкд

б)

Индивидуални куќи

3.000,00 мкд

в)

Деловен простор (локали, адм.простор)

3.000,00 мкд

г)

Земјиште (ниви, градежно земјиште)

3.000,00 мкд

д)

Деловни комплекси

по договор

ѓ)

Верификација на предмет (пресметка за идни градби)

2.500,00 мкд

е)

Проценка надвор од Скопје

износите се зголемуваат за 50%

11.9.2

Репроценка

 

а)

Доколку е за потребите на Банката

без надомест

б)

Доколку е потребна по основ на доставено барање од клиентот за промена на параметар на постоечки пласман

1.000,00 мкд


По своја проценка Банката може да наплати од коминтентите дополнителен износ на провизија за разглeдување на барање за кредит, за извршени консултации, анализи, експертизи, проценки и реални трошоци, врзани со кредитниот аранжман и оценка на обезбедување