ОГЛАС за продажба на невижен имот на УНИ Банка АД Скопје

  УНИБанка АД Скопје, врши продажба на следниот имот:

1 2/4 идеален дел од куќа во центар на Скопје на KП.бр.13074 и ул.47 бр.7А со вкупна површина од 120 м2, запишана во Имотен лист број 96880 за КО Центар 1

2 1/2 идеален дел од недвижен имот во Волково на КП 502/1 ул.83 бр.17А со вкупна површина од 1000 м2, од кои двор во површина од 876 м2 и под објект во површина од 124 м2, запишан во Поседовен лист број 2107 за КО Волково

3 недвижен имот земјиште во Матка на КП бр. 944/23, со површина од 390 м2, запишан во Имотен лист број 562 за КО Матка

4 деловни објекти во с. Порој-Тетово, на КП.бр.547/2 со површина од 189м2, запишани во Имотен лист бр.1330 за КО Порој
5 1/2 идеален дел од куќа во Свети Николе на ул.Маршал Тито со вкупна површина од 53м2 и и 1/2 идеален дел од земјиште со право на сосопственост со површина од 121м2 со упис во Имотен лист бр.11767 за КО Св.Николе-гр
6 деловни објекти во Гевгелија на ул.М.Тито, на КП.бр.5597, со вкупна површина од 210м2 и земјиште на КП.бр.5597, со површина од 71м2, запишани во Имотен лист бр.18121 за КО Гевгелија, деловен објект во Гевгелија на ул.С.Пинџур, со вкупна површина од 294м2, запишан во Имотен лист бр.18121 со земјиште со вкупна површина од 158м2, запишано во Имотен лист бр.18121 за КО Гевгелија
7 Нива во с.Куклиш-Струмица, на КП.бр.553, на в.м.Шамак со површина од 1062м2
8 Нива во с.Куклиш-Струмица, на КП.бр.1203, на в.м.Балабаница со површина од 1539м2
9 Нива во с.Куклиш-Струмица, на КП.бр.2207, на в.м.Тренкалк со површина од 1542м2
10 магацин-деловен простор ПР+1+МА во с.Октиси-Струга на КП.бр.2350, со површина од 640 м2 и земјиште со површина од 641 м2, запишано во Имотен лист број 2900 за КО Октиси
11 деловен објект ПО+ПР+1+2+3+4+5+ПК во с.Мала Речица-Тетово на КП.бр.9323/2, со површина од 3885 м2, запишано во Имотен лист број 34609 за КО Тетово-2 и земјиште запишано во имотен лист со површина од 1222 м2
12 куќа во Неготино на ул.Антон Пеган со станбен и деловен простор во приземјето со вкупна површина од 258м2  и земјиште со вкупна површина од 214м2, сопственост на УНИ Банка АД Скопје.
13 станбено-деловен објект во с.Здуње, Гостивар со вк.површина 414 м2 и земјиште со вкупна површина од 803 м2 запишан во Имотен лист бр.513 за КО Здуње  
14

Нива во Грудајци со вкупна површина 1789 м2 запишана во Имотен лист бр.100268 за КО Бањица                       За повеќе информации ве молиме обратете се на следниот E-mail: prodazba@unibank.com.mk