Пензионерски кредит со пензија преку УНИБанка

Износ на кредитот Максимум 300.000 мкд
Рок на враќање До 60 месеци
Номинална каматна стапка

11,25%

(Годишни стапки на вкупни трошоци)

Метод на пресметка Пропорционален
Трошоци и провизии
  • 2% еднократна провизија на одобрениот кредит
  • 600,00 Денари за манипулативни трошоци и за разгледување на кредитното барање
Време на одобрување три работни дена
Начин на користење на средствата Еднократно
Намена на средствата Ненаменски
Пенали за предвремено враќање 0% од предвреме вратениот износ
Обезбедување
  • До 180.000 мкд – авалист на меница кое е вработено лице или пензионер до 65 години старост (вклучувајќи го и рокот на кредитот)
  • Од 180.001 мкд до 300.000 мкд - еден жирант

 


Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура