Депозитно работење

Во УНИБанка Вашите денарски и девизни депозити растат сигурно и брзо.

Преку транспарентата пресметка на камата, сигурно и доверливо работење, Вие секогаш добивате.


 

 

Номинални каматни стапки на депозити на правни лица, изразени на годишно ниво.

 

Исплата на камата по истекот на рочноста
рок
По видување
/трансакциски сметки*
1 месец
3 месеци
6 месеци
12 месеци
24 месеци
36 месеци
ДЕНАРИ
0,02% 0,30% 0,60% 1,10% 2,10% 2,40% 2,80%
EUR
0,02% 0,06% 0,40% 0,90% 1,40% 1,70% 1,90%
USD / 0,05% 0,10% 0,15% 0,30% 0,40% 0,50%
CHF
/ 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
AUD
0,10% / / / / / /

* Каматните стапки по видување се однесуваат на салдото на трансакциски сметки и во случај на предвремено раскинување на Договорот за депозит.